Βιβλιογραφία του M. Lobrot
Βιβλία___________________________________________
- 1964. La Pédagogie Institutionnelle, éd. Gauthier-Villars, Paris.
- 1968. Vers une science de l’éducation, coll. “Sources de l’éducation”, Paris.
- 1971. Les effets de l’éducation, éd. ESF, Paris.
- 1972. Τroubles de la langue écrite et remèdes, éd. ESF, Paris.
- 1973. Pour ou contre l’autorité, éd. Gauthier-Villars, Paris.
- 1973. Priorité à l’éducation, éd. Payot, Paris.
- 1973. L’intelligence et ses formes, éd. Dunod, Paris.
- 1973. Lire, éd. ESF, Paris.
- 1974. L’animation non-directive des groupes, p.b. Payot, Paris.
- 1975. La libération sexuelle, p.b. Payot, Paris.
- 1978. Les difficultés sexuelles de l’adulte, éd. ESF.
- 1982. Apprendre à vivre, édité par l’auteur, Paris.
- 1982. Le mal d’aimer, édité par l’auteur, Paris.
- 1983. Les forces profondes du moi, éd. Economica, Paris.
- 1986. L’influence des modèles, éd. Psy-énergie, Paris.
- 1989. L’écoute du désir, éd. Retz, Paris.
- 1991. Lire, Délire, éd. Voies Livres, Lyon.
- 1992. A quoi sert l’école, éd. Armand Colin, Paris.
- 1993. Le choc des motions (Lobrot et coll), éd. La Louvière, Tours.
- 1993. Essai sur la communication, éd. Voies Livres, Lyon.
- 1995.La psychanalyse, éd. Hachette, Paris, (LOBROT M. et BONFANTI T.)
- 1996. L’anti-Freud, éd. PUF, Paris.
- 1996. L’aventure humaine, éd. Psy-énergie, Paris.
- 2006. Le mythe de l`identité – Apologie de la dissociation, éd. Economica, Paris, (BOUMARD P. LAPASSADE G. LOBROT M.).
- 2009. Vivre ensemble-L’attitude non-directive intervenante, édité par l’auteur, Paris.
- 2009. La puissance des rêves-la libération des affects, éd. L’ Harmattan, Paris.
- 2010. Les racines de la folie, éditée par l’auteur, Paris.
- 2010. L`influence non-directive, édité par l`auteur, Paris.

Μεταφράσεις στα Ελληνικά
Δημοσιευμένα
Βιβλίο__________________________________________________
- 1999. Ο Αντί-Φρόυντ εκδ. Τυπωθήτω, AΘήνα, (μετάφραση Μ. Γκριτζάλα. Πρόλογος- επιστ. επιμέλεια Κ. Κανακάκη).
Αφιέρωμα σε επιστημονικό περιοδικό________________________
- 1993. Aφιέρωμα «Η μη-κατευθυντική παρεμβατική μέθοδος» του Michel Lobrοt», Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 42, 37-109. (γράφουν οι M.Lobrot, Γ. Αστρινάκης, Κ.Μπακιρτζής, Κ.Κανακάκη, Κ.Δημητροπούλου, Β.Καλαντζή.
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, Γ. Αντί προλόγου στη θεωρία και πρακτική της μη-κατευθυντικής παρεμβατικής μεθόδου του Michel Lobrot, σσ. 38-39.
LOBROT,M. H έρευνά μου, σσ. 40-54.
Συνομιλώντας με τον Michel Lobrot (Γιώργος. Αστρινάκης), σσ. 55-67 (μετάφραση Μ.Γκριτζάλα).
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. Από το Δημοκρατικό ύφος ηγεσίας στη μη-κατευθυντικότητα του Τ-Group ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του Kurt Lewin, σσ.68-73.
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση του Carl Rogers,
σσ. 74- 82.
MΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. Η επικέντρωση στην επιθυμία ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του Michel Lobrot, σσ. 83-91.
LOBROT, M. Η ιστορία της εξέλιξης των ομάδων, σσ.92-98 (μετάφραση Κ. Κανακάκη)
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΚΑΛΑΝΤΖΗ Β., Εκπαιδευτική πρόταση εμψύχωσης ομάδων σε ειδικά σχολεία της Θεσσαλονίκης με τη «Μη - κατευθυντική παρεμβατική μέθοδο, σσ. 99-105.
ΚΑΝΑΚΑΚΗ, Κ. Για τον Michel Lobrot. Βιογραφικά και άλλα, σσ. 106-109. Η μέθοδος επικέντρωσης στην επιθυμία, 1989, σελ.49. (μετάφραση Ι. Κερκουλά, Μ. Γκριτζάλα).

Μη δημοσιευμένα κείμενα__________________________________
(διατίθενται σε φωτοτυπημένα αντίγραφα)
- 1986. Ομάδες Ψυχοενεργειακής Ανάπτυξης, σελ.4 (μετάφραση Καίτη Κανακάκη).
- 1989. Η μέθοδος επικέντρωσης στην επιθυμία, σελ. 49, (μετάφραση Ι.Κερκουλά, Μ. Γκριτζάλα).
- 1990. Η Ψυχοενέργεια, 1990, σελ. 21 (απόδοση από τα γαλλικά, Τ.Γαϊτάνη).
- 1994. H ανάγνωση της επιθυμίας στην ψυχοθεραπεία, (απομαγνητοφωνημένη ομιλία της 23-3-1994 στο Δρομοκαΐτιο Ψ.Ν.Α.), σελ. 12 (μετάφραση K.Κανακάκη).
- 2004. Η επικέντρωση στην επιθυμία, σελ. 49, (μετάφραση Ν.Χαραλαμπίδη).
- 2009. Κατευθυντικότητα και Μη-κατευθυντικότητα σελ. 36. (μετάφραση Κ.Μπακιρτζής).
- 2010. Οι ρίζες της τρέλας (εισήγηση στο συνέδριο Τέχνη και Ψυχιατρική, Χανιά) σελ. 38 (μετάφραση Κ. Μπακιρτζής).

Άρθρα σε εφημερίδες_____________________________________
- 23-1-2000, άρθρο στην εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, σελ. 21.
- Ιούλιος 2000, άρθρο στην εφημερίδα Πελοπόννησος
- 5-9-2009, άρθρο-συνέντευξη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, σελ. 14-15